Szkolny Program Wspierania Zdolności i Talentów

Szkolny Program Wspierania Zdolności i Talentów w Szkole Podstawowej nr 1 obejmuje dwa etapy edukacyjne i realizowany będzie w okresie trzyletnim z możliwością modyfikacji w kolejnych latach szkolnych (wdrożenie programu – rok szkolny 2013/2014).

Program zawiera sposób osiągnięcia celów kształcenia i zadań edukacyjnych wynikających z realizacji podstawy programowej poszczególnych przedmiotów. Zapewnia uczniom poznawanie również treści ponadprogramowych. Proponowane działania umożliwią szybszy rozwój uczniów. Wyposażą ich w większy zakres wiedzy zgodnie z poziomem rozwoju intelektualnego, zdolnościami, ukształtują twórcze i oryginalne myślenie. Realizacja programu odbywać się będzie w trakcie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych takich jak: koła zainteresowań, zajęcia wynikające z organizacji pracy szkoły, zajęcia w ramach realizacji godzin z art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela oraz zajęcia z inicjatywy nauczyciela.

Szkolny Program Wspierania Zdolności i Talentów w Szkole Podstawowej nr 1 - pobierz (PDF)