Zwolnienia z lekcji wychowania fizycznego

Aneks do Przedmiotowego Systemu Oceniania z wychowania fizycznego.

Od roku szkolnego 2015/2016 obowiązują zasady zwalniania uczniów z uczestnictwa z zajęć wychowania fizycznego zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dn. 10.06.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U.poz.843, §5).

Ponadto, dopuszcza się możliwość zwolnienia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń lub realizacji zajęć wychowania fizycznego przez rodziców, lub opiekunów prawnych w dniu poprzedzającym opinię lekarską oraz dwa dni po czasie określonym w tej opinii.

W związku z tym z sekretariatu szkoły należy pobrać druk wniosku o zwolnienie, do którego należy dołączyć zaświadczenie lekarskie. Wypełniony druk trzeba doręczyć do Dyrekcji Szkoły.