Zakończenie projektu

W dniu 1 czerwca 2011 roku klasa Id zakończyła realizację III etapu Projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego . Koncepcja projektu oparta była na założeniu, że „każde dziecko jest zdolne, a rolą dorosłych jest te zdolności dostrzec, wspierać i rozwijać”.

W oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera, po przeprowadzeniu obserwacji i zebraniu opinii o dzieciach od rodziców, wychowawczyni ustaliła profil inteligencji każdego ucznia, a następnie opracowała plan zajęć dodatkowych, w którym uwzględnione zostały zainteresowania i możliwości dzieci. Praca z uczniami prowadzona była podczas zajęć obowiązkowych oraz na zajęciach dodatkowych w wymiarze 50 godzin. W specjalnie zorganizowanych i wyposażonych w atrakcyjne pomoce dydaktyczne ,,Ośrodkach Zainteresowań” uczniowie rozwijali indywidualne zdolności. Poprzez zabawy , aktywność plastyczną, muzyczną, ruchową, wycieczki, udział w wystawach dzieci rozwijały inteligencję językową, wizualno-przestrzenną, matematyczno-logiczną i przyrodniczą. Zajęcia w grupach dodatkowo przyczyniły się do rozwoju inteligencji interpersonalnej. Projekt stwarzał sprzyjające warunki do rozwoju dziecka rozpoczynającego naukę w szkole, jego kreatywności, ciekawości poznawczej i otwartości na wiedzę. Wpływał również na poprawę jakości edukacji poprzez modyfikację treści i metod kształcenia. Dzięki udziałowi w zajęciach uczniowie stali się otwarci na potrzeby swoich kolegów, bardziej pewni siebie i swoich umiejętności. Ważnym efektem realizacji Projektu jest pokonanie występujących w klasie kłopotów wychowawczych oraz zacieśnienie więzi pomiędzy nauczycielem, uczniami i rodzicami.

W środę w auli szkoły odbył się pokaz efektów pracy uczniów. Pierwszoklasiści zaprezentowały przedstawienie „Brzydkie kaczątko” oraz piosenki, tańce i wiersze. W uroczystości uczestniczyła pani dyrektor Lidia Mackiewicz-Adamska, nauczyciele, uczniowie, rodzice, dziadkowie i rodzeństwo dzieci. Na zakończenie III etapu Projektu uczniowie otrzymali „ Palcynki” – myszki oraz dyplomy jako podziękowanie za udział w Projekcie

Ewa Bochnowska