Ogłoszenia

Zwolnienia z lekcji wychowania fizycznego

Aneks do Przedmiotowego Systemu Oceniania z wychowania fizycznego.

Od roku szkolnego 2015/2016 obowiązują zasady zwalniania uczniów z uczestnictwa z zajęć wychowania fizycznego zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dn. 10.06.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U.poz.843, §5).

Ponadto, dopuszcza się możliwość zwolnienia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń lub realizacji zajęć wychowania fizycznego przez rodziców, lub opiekunów prawnych w dniu poprzedzającym opinię lekarską oraz dwa dni po czasie określonym w tej opinii.

W związku z tym z sekretariatu szkoły należy pobrać druk wniosku o zwolnienie, do którego należy dołączyć zaświadczenie lekarskie. Wypełniony druk trzeba doręczyć do Dyrekcji Szkoły.

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Plan Pracy Szkoły w roku szk. 2018/2019

Kalendarz roku szkolnego:

03.09.2018. - rozpoczęcie roku szkolnego

23 – 31.12.2018. - zimowa przerwa świąteczna

21.01.2019 – rozpoczęcie II półrocza

11.02. – 24.02.2019. - ferie zimowe

18.04.– 23.04.2019. - wiosenna przerwa świąteczna

03.06.2019.– Święto Szkoły i Patrona

21.06.2019. - zakończenie zajęć szkolnych

31.08.2019 - zakończenie roku szkolnego

Dodatkowe dni wolne od nauki:

02.11.2018.  Dzień Zaduszny

02.05.2019 - czwartek między 1 a 3 maja

10, 11,12.04.2019. egzamin gimnazjalny

15,16,17.04.2019. sprawdzian ósmoklasisty

Posiedzenie Rady Pedagogicznej poświęcone sprawom organizacyjnym

13.09.2018. godz. 16.00

Posiedzenia klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej:

18.01.2019. - I półrocze

14.06.2019 - II półrocze i cały rok

Posiedzenie plenarne:

31.01.2019. – podsumowanie pracy w I półroczu

28.06.2019. – podsumowanie pracy całorocznej

Terminy wystawiania projektów ocen na 14 dni roboczych przed posiedzeniem klasyfikacyjnym:

19.12.2018.

27.05.2019.

Terminy powiadamiania uczniów i rodziców o przewidywanej ocenie za półrocze i rok, w tym o ocenie niedostatecznej, na 14 dni roboczych przed posiedzeniem klasyfikacyjnym:

19.12.2018.

27.05.2019.

Terminy wystawiania ocen za półrocze  i rok, na 2 dni robocze przed posiedzeniem klasyfikacyjnym:

I półrocze – 16.01.2019.

II półrocze i rok – 12.06.2019.

Składanie wniosku do dyrektora szkoły o ustalenie oceny wyższej niż przewidywana:

- na pięć dni roboczych przed posiedzeniem klasyfikacyjnym  7.06.2019.

Zebrania z rodzicami i konsultacje indywidualne, spotkania wychowawców klas i nauczycieli z rodzicami

spotkania wychowawców klas i nauczycieli z rodzicami:

18.09.2018.dla klas 1 – 3

 19.09.2018. dla klas 4 – 8 i 3G

14.11.2018. dla klas 1 – 3

15.11.2017. dla klas 4 – 8 i 3G

18.12.2018 .dla klas 1 –8 i 3G - indywidualne konsultacje dla rodziców

23.01.2019. dla klas 1 – 3

24.01.2019. dla klas 4 – 8 i 3G

24.04.2019. dla klas 1 – 3

25.04.2019. dla klas 4 – 8 i 3 G

23.05.2019. dla klas 1– 8 i 3 G- indywidualne konsultacje dla rodziców

 

Godziny szkolne

Standardowy czas trwania lekcji

zmiana od 23.11.2015 r.

  1. 8.00 - 8.45
  2. 8.50 - 9.35
  3. 9.45 - 10.30
  4. 10.35 - 11.20
  5. 11.40 - 12.25
  6. 12.30 - 13.15
  7. 13.20 - 14.05
  8. 14.10 - 14.55

Ogłoszenie

Dyrektor szkoły, lub wicedyrektor szkoły przyjmuje rodziców w sprawach indywidualnych :

w poniedziałki w godz. 800 - 1000

w środy w godz. 1300 - 1400

oraz w innych terminach po wcześniejszym uzgodnieniu.

Sekretariat przyjmuje interesantów codziennie od 800 do 900 i od 1400 do 1500.