Debata nauczycieli

Wnioski z debaty nauczycieli przeprowadzonej w ramach projektu:

"Szkoła współpracy .Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”.

Jak jest w naszej szkole?

Nasza szkoła jest: bezpieczna i przyjazna dla uczniów i rodziców, pracuje w niej nowatorska i wykwalifikowana kadra. Relacje: nauczyciele - uczniowie - rodzice są prawidłowe, ale w niektórych przypadkach zaangażowanie rodziców w sprawy szkoły odbierane jest jako niewystarczające. W indywidualnych przypadkach zauważalny jest brak kompetencji wychowawczych rodziców, a towarzyszy temu roszczeniowy stosunek do szkoły i nauczycieli. Nie mniej jednak rodzice wspomagają nauczycieli np. w takich działaniach jak: sprawy wychowawcze, pomoc w organizowaniu imprez szkolnych i klasowych ( wycieczki, wigilie klasowe itp.), pomoc w zakresie wyposażenia szkoły.

W szkole urządzone są kąciki, sale zabaw, organizowane są turnieje rodzinne, dyskoteki i zabawy dla uczniów, a także liczne zajęcia pozalekcyjne i kółka zainteresowań. Nauczyciele otwarci są na współpracę z rodzicami. Cenimy dobre relacje międzyludzkie, integracyjne spotkania i wycieczki, dobry jest przepływ informacji. Intensywna praca wychowawcza wpływa na poczucie bezpieczeństwa wśród uczniów oraz na ich dobre samopoczucie w szkole. U uczniów zauważalny jest jednak niejednokrotnie niski poziom kultury osobistej oraz przypadki braku dyscypliny.

Nauczyciele odpowiedzialnie angażują się w: poziom wyników nauczania, bezpieczeństwo uczniów, organizację imprez okolicznościowych i środowiskowych, kształtowanie postaw patriotycznych.

W dobrym funkcjonowaniu szkoły przeszkadza nam:

 • niska temperatura w salach i na korytarzach szkoły,
 • duże natężenie hałasu podczas przerw,
 • brak rolet w klasach mocno nasłonecznionych,
 • przypadki łamania dyscypliny przez uczniów,
 • duża liczebność klas,
 • nie wyciąganie konsekwencji wobec uczniów nie przestrzegających dyscypliny szkolnej,
 • zbyt małe zaangażowanie rodziców w sprawy wychowawcze i życie szkoły, małe zainteresowanie postępami dzieci w nauce,
 • niewystarczające wyposażenie klas w środki audiowizualne,
 • niewystarczające wyposażenie biblioteki w nowe egzemplarze książek.

Co możemy zrobić, aby było lepiej?

 • wywierać nacisk na organ prowadzący, aby przeprowadzono termomodernizację oraz wymianę oświetlenia,
 • zwracać większą uwagę na hałas panujący na korytarzach klas młodszych ( ewentualnie rozważyć założenie czujników hałasu),
 • postarać się o założenie rolet w klasach nasłonecznionych,
 • w celu większego zdyscyplinowania uczniów jasno określić zasady działań i konsekwentnie ich przestrzegać,
 • zacieśnić współpracę między nauczycielami poszczególnych poziomów edukacyjnych I-III i IV- VI,
 • dążyć do większej skuteczności we współpracy ze specjalistami wspierającymi pracę szkoły,
 • włączać rodziców w życie szkoły poprzez: udział w lekcjach otwartych, pomoc w organizacji imprez, akademii, pomoc Rady Rodziców w wyposażeniu szkoły np. zakup nowych książek do biblioteki, udział rodziców jako ekspertów ze swojej dziedziny,
 • stopniowo pracować nad lepszym wyposażeniem klas w środki audiowizualne.