Pierwszaki UE

Zakończenie projektu

W dniu 1 czerwca 2011 roku klasa Id zakończyła realizację III etapu Projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego . Koncepcja projektu oparta była na założeniu, że „każde dziecko jest zdolne, a rolą dorosłych jest te zdolności dostrzec, wspierać i rozwijać”.

W oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera, po przeprowadzeniu obserwacji i zebraniu opinii o dzieciach od rodziców, wychowawczyni ustaliła profil inteligencji każdego ucznia, a następnie opracowała plan zajęć dodatkowych, w którym uwzględnione zostały zainteresowania i możliwości dzieci. Praca z uczniami prowadzona była podczas zajęć obowiązkowych oraz na zajęciach dodatkowych w wymiarze 50 godzin. W specjalnie zorganizowanych i wyposażonych w atrakcyjne pomoce dydaktyczne ,,Ośrodkach Zainteresowań” uczniowie rozwijali indywidualne zdolności. Poprzez zabawy , aktywność plastyczną, muzyczną, ruchową, wycieczki, udział w wystawach dzieci rozwijały inteligencję językową, wizualno-przestrzenną, matematyczno-logiczną i przyrodniczą. Zajęcia w grupach dodatkowo przyczyniły się do rozwoju inteligencji interpersonalnej. Projekt stwarzał sprzyjające warunki do rozwoju dziecka rozpoczynającego naukę w szkole, jego kreatywności, ciekawości poznawczej i otwartości na wiedzę. Wpływał również na poprawę jakości edukacji poprzez modyfikację treści i metod kształcenia. Dzięki udziałowi w zajęciach uczniowie stali się otwarci na potrzeby swoich kolegów, bardziej pewni siebie i swoich umiejętności. Ważnym efektem realizacji Projektu jest pokonanie występujących w klasie kłopotów wychowawczych oraz zacieśnienie więzi pomiędzy nauczycielem, uczniami i rodzicami.

W środę w auli szkoły odbył się pokaz efektów pracy uczniów. Pierwszoklasiści zaprezentowały przedstawienie „Brzydkie kaczątko” oraz piosenki, tańce i wiersze. W uroczystości uczestniczyła pani dyrektor Lidia Mackiewicz-Adamska, nauczyciele, uczniowie, rodzice, dziadkowie i rodzeństwo dzieci. Na zakończenie III etapu Projektu uczniowie otrzymali „ Palcynki” – myszki oraz dyplomy jako podziękowanie za udział w Projekcie

Ewa Bochnowska

Wycieczka kl. I d

W dniu 24 maja klasa I d w ramach realizacji Projektu "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy" pod opieką wychowawczyni pani Ewy Bochnowskiej i pani Anny Tymcio uczestniczyła w wycieczce do Uniwersytetu Ludowego Rzemiosła Artystycznego w Woli Sękowej. Dzieci miały możliwość wykonania prac przy użyciu nieznanych im dotąd technik i materiałów. Lepienie naczyń z gliny, filcowanie wełny oraz malowanie na szkle okazały się być nie tylko ciekawe, ale również wymagające precyzji i wytrwałości. W przerwach pomiędzy zajęciami uczniowie mogli obejrzeć bogatą kolekcję prac rękodzielniczych oraz grupę 120 rzeźb.

Po warsztatach nadszedł czas na chwilę wytchnienia. Uczniowie miło spędzili czas na pieczeniu kiełbasy przy ognisku i wspólnej zabawie.

Zabawy sportowe

Dnia 9 maja uczniowie klasy Id realizujący Projekt „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” oraz dzieci z oddziału O”B” pod opieką pań: Ewy Bochnowskiej i Doroty Niżnik spotkały się na sali gimnastycznej, aby wziąć udział w zabawach sportowych.

Impreza składała się z dwóch części :

I – zabawy z chustą animacyjną. Dostarczyły one dzieciom ogromnej frajdy i były świetną okazją do rozwijania zwinności, spostrzegawczości i refleksu

II - zawody, które przybrały formę wyścigów rzędów. Drużyny tworzyli wszyscy uczniowie. Pary ( uczeń klasy I i uczeń zerówki )miały okazję sprawdzić się w wielu konkurencjach : biegu w parach, przewożeniu klocków, wyścigach z talerzem na głowie, przenoszeniu balonika na ręczniku, chodzie na szczudłach.

Wszyscy uczestnicy wykazali się sprawnością ruchową i zręcznością. Zabawie towarzyszyły ogromne emocje, każdy zawodnik robił wszystko, aby jak najlepiej. wykonać zadanie Największym atutem spotkania była możliwość poznania się oraz wspólnej zabawy, która okazała się bardzo udana.

Zakończenie Projektu

W dniu 7.06.2010 r. zakończył się II etap projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia droga do wiedzy”.

Realizacja założeń Projektu odbywała się podczas obowiązkowych zajęć lekcyjnych, jak i zajęć pozalekcyjnych. Praca uczniami przebiegała zgodnie z założeniami teorii wielorakiej inteligencji H. Gardnera.

Podczas zajęć rozwijano wśród dzieci ciekawość poznawczą, kreatywność, logiczne i twórcze myślenie, wykorzystywano starannie dobrane środki dydaktyczne, z którymi uczniowie chętnie pracowali. Zajęcia były dla dzieci atrakcyjne, zgodne z ich zainteresowaniami i zdolnościami. Odbywały się w szkole w oparciu o powstałe Ośrodki Zainteresowań oraz poza nią. W trakcie realizacji Projektu uczniowie zwiedzali Muzeum Historyczne, Skansen, wzięli udział w warsztatach z zakresu ceramiki w Uniwersytecie Ludowym Rzemiosła Artystycznego oraz uczestniczyli w wystawach okolicznościowych .

Nauczyciel prowadzący zajęcia dbał o to, by rozwijać aktywność twórczą dzieci, wzmacniać słabsze inteligencje i rozwijać inteligencje dominujące. Rozbudzał zaradność i samodzielność dzieci , pogłębiał umiejętność współpracy w grupie oraz zainteresowania i otwartość na wiedzę.

W poniedziałek w auli szkoły odbył się pokaz efektów pracy uczniów.

W uroczystości uczestniczyła pani wice dyrektor Małgorzata Stepek, Rodzice i rodzeństwo dzieci.

Pierwszaki zaprezentowały przedstawienie kukiełkowe „O tym, co najpiękniejsze na świecie”, inscenizacje „Mama, tata i początek lata” oraz tańce i piosenki.

Na zakończenie II etapu Projektu uczniowie otrzymali pacynki „myszki”, jako podziękowanie za udział w Projekcie. Realizacja zadań w ramach powyższego Projektu sprawiła dzieciom wiele radości i satysfakcji, co jednoznacznie potwierdza sens uczestnictwa w niniejszym Projekcie.

Projekt realizowała z klasa 1 d z panią Ewą Żywot.

Autorką zdjęć jest pani Małgorzata Stepek.

Pierwszaki w skansenie

W ramach realizacji projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”, uczniowie klasy I d pod opieką wychowawcy i rodziców 8 maja 2010 r. zwiedzili sanocki skansen.

Pani przewodnik w bardzo ciekawy sposób zaprezentowała dzieciom życie i kulturę mieszkańców polsko – ukraińskiego pogranicza.

Uczniowie obejrzeli w pełni urządzone obiekty budownictwa drewnianego z okresu od XVIII – XX wieku. Były to zarówno budynki mieszkalne, mieszkalno – gospodarcze i gospodarcze jak również cerkwie (bojkowska i łemkowska) z bogata kolekcją ikon.

Czytaj więcej...